Statický posudek

Statický posudek je psaný dokument, doplněný v případě potřeby o fotografikou dokumentaci a statický výpočet. Statický posudek musí být zásadně zpracovaný autorizovaným statikem po návštěvě stavby či hotového objektu. Při zpracování statického posudku statikovi velmi usnadní veškerá dostupná dokumentace k objektu a to jak původní stavby, tak i veškerých následujících rekonstrukcí. Posudek je zpracováván na základě přání investora zhodnotit danou situaci, případně její závažnost, určit příčiny poruchy a postupy jejího odstranění.

Jak vypadá statický posudek

Statický posudek obsahuje popis konstrukčního problému, předpokládané příčiny jeho vzniku a postup k jeho odstranění. V případě že se jedná o rozsáhlejší problém, jehož řešení již nelze popsat v textovém dokumentu, lze následně zpracovat ve statickém posudku konstrukční projekt.

Statický posudek by měl na své titulní stránce mimo jiné obsahovat otisk razítka autorizovaného statika.

Kdy nechat zpracovat statický posudek

Statický posudek nechte zpracovat vždy, když máte podezření na konstrukční (statický) problém. Objeví-li se na objektu v jeho nosných i nenosných konstrukcích trhliny, viditelné deformace. Dále je možné statický posudek zpracovat pro nemovitost, do níž hodláte investovat svoje peníze. Statický posudek je nutný zpracovat i v případě, že se rozhodnete během rekonstrukce zasahovat do nosné konstrukce (např. nové otvory v nosných i nenosných stěnách, odstraňování nosných i nenosných stěn, změna jejich polohy), měnit účel budovy/místnosti (např. rekonstrukce půdy na obytný prostor), měnit zatížení konstrukcí (přesun těžkých předmětů např. těžká knihovna, skladovaný materiál, trezory; změna skladby souvrství podlahy či střechy), nebo zateplovat budovu v rámci státního dotačního programu Zelená úsporám.

Kdo může zpracovat statický posudek

Statický posudek může zpracovat v podstatě kdokoliv (zákonná norma toto neurčuje). Má-li ale být statický posudek a závěry v něm uvedené platné a relevantní je nutné, aby ho zpracovával autorizovaný statik se zkušenostmi v oboru. Autorizovaný statik je také ze zákona na svou činnost pojištěný.

Záruka za správnost posudku

Statik, který statický posudek zpracovává, musí být již ze zákona pojištěn. Přesto základní povinné pojištění na částku 250tis je vzhledem k vysoké odpovědnosti velmi nízká. Naše společnost je nadstandardně pojištěna pro plnění za případnou škodu až do výše 5 000 000 Kč.

Zpracujeme statický posudek na:

  • Rekonstrukce bytu
  • Rekonstrukce rodinného domu
  • Otvory v nosných konstrukcích
  • Dodatečné přitížení nosných konstrukcí
  • Trhliny v nosných i nenosných konstrukcích
  • Nadměrný průhyb nosné konstrukce

Cena statického posudku

Základní cena statického posudku se pohybuje 8.000 Kč s náklady na dopravu 6,90Kč/km. Cena obsahuje návštěvu statika na místě, rozbor problému s konzultací a zpracování statického posudku včetně návrhu opatření pro odstranění problému.

V případě potřeby navazujících činností jsou tyto obsahem další dohody. (navazující projekt případných opatření; provádění sond, atd.)